Képzés, kutatás

Képzési rendszerünk

A WISZ képzési programja három modulból áll (kulturális, spirituális, közismereti), három év alapozó és két év szenior évfolyamon valósul meg. A program keretében oktatás, képesség- és kompetenciafejlesztés folyik változatos módszerekkel.

Kulturális modul

Olyan tanulmányi egységek (tantárgyak, foglalkozások), melyek hangsúlyt fektetnek a cigány – magyar identitás építésére, a közéleti és kultúrateremtő elitként való szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. Azt az alapelvet követjük, hogy az egészséges identitás nem mítoszokra és ellenségképekre, hanem a történelem és a jelen valóságának kritikus és önkritikus szemléletére épül.

Témakörök: cigány és magyar népismeret, cigány és magyar történelem, cigány és magyar kultúra (zene, irodalom, festészet, szakácsművészet), cigány nyelvek, cigány művelődéstörténet, történelem, szociológia. A szakmai oktatást terepgyakorlat, tanulmányi kirándulás és kulturális programok egészítik ki.

Spirituális modul

A WISZ keresztyén szellemiségű műhely, ami megjelenik a képzés tartalmában is, valamint kulturális és közösségi életünkben. Hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy növendékeinek hite elmélyüljön, alapvető jártasságot szerezzenek a teológiai, egyházi kérdésekben, és alkalmassá váljanak arra, hogy hivatásukban kibontakozva, hitüket hitelesen képviseljék a világban és az egyházban.

Témakörök: egyházismeret, etika, bibliaismeret, kontextuális teológiai irányzatok, felnőtt hittan, valláslélektan.

Közismereti modul

Célja, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek értelmiségiként, képesek legyenek összetett problémák megoldására, minőségi munka végzésére, látókörük szélesítésére. Rendelkezzenek egészséges önértékeléssel és kritikai gondolkodásmóddal, szerezzenek jártasságot a közösségszervezésben, a pályázatírásban, forrásfejlesztésben.

Témakörök: kommunikációelmélet, projektmenedzsment, tanulásmódszertan, önismeret és személyiségfejlesztés, társadalmi felelősségvállalás, szociális és közösségi képességek fejlesztése, előadásmód és nyelvi kompetenciafejlesztés.

Diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztések

Nyelvi képzések

Kiemelt feladatként, nyelvtanár biztosításával támogatjuk, a diploma megszerzésének feltételét jelentő nyelvvizsgára történő felkészülést. Hallgatóink számára a szinten tartás lehetőségét is biztosítjuk, a mindenkori lehetőségeink szerint, anyanyelvi lektor bevonásával. A már meglévő nyelvvizsga mellé, a lehetőségeink szerint, további idegen nyelv elsajátítását is igyekszünk támogatni.

Tanulmányi felzárkóztatás

Segítjük hallgatóinkat minden más tanulmányi kötelezettségük teljesítésében is. Egyéni felzárkóztatást biztosítunk számukra igény szerint, bármely tantárgyból. A támogatás vonatkozik a felkészítő tanár felkutatására és finanszírozására is.

Kutatás

Kutatást támogató tevékenységünk három típusa:

Saját kutatásainkat elsősorban a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel, illetve a Debreceni Egyetemmel együttműködve végezzük. Közös Kutatói műhely létrehozásán dolgozunk

Partnerek